top of page

A Brief History 

ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนบุรารักษ์ตั้งอยู่ที่ 53/2 หมู่ 4 ถนนสุขุมวิท ตำบลบางเมืองใหม่อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ได้รับใบอนุญาตในการจัดตั้งโรงเรียนจากกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่

29 เดือน เมษายน พ.ศ. 2514 กิจการของโรงเรียนเป็นส่วนบุคคล กรรมสิทธิ์ที่ดินเป็นของ เรือเอกนายแพทย์สุทธิ บุรารักษ์ และ นางสุธีรา  บุรารักษ์  เปิดทำการสอนวิชาสามัญหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ

พ.ศ. 2514               สร้างอาคารเรียนหลังที่ 1 อาคารเจริญ – พิน เป็นอาคารเรียนระดับประถม

                    ศึกษา จำนวน 12 ห้องเรียน

พ.ศ. 2515               สร้างอาคารเรียนหลังที่ 2 อาคารเปรม – ช้อย เป็นอาคารเรียนระดับประถม

                    ศึกษาจำนวน 18 ห้องเรียน

พ.ศ. 2516               สร้างอาคารเรียนหลังที่ 3 เป็นอาคารไม้สำหรับชั้นอนุบาล จำนวน 12

                              ห้องเรียน
พ.ศ. 2519               สร้างอาคารเรียนหลังที่ 4 เป็นอาคารไม้สำหรับชั้นประถมศึกษา จำนวน 16                                 ห้องเรียน และได้จัดเป็นห้องสำหรับกิจกรรม นาฎศิลป์ งานเกษตร
พ.ศ. 2525              สร้างอาคารเรียนหลังที่ 5 เป็นอาคารเรียนสำหรับระดับมัธยมศึกษา จำนวน

                   16 ห้องเรียน และได้จัดทำห้องวิทยาศาสตร์ ห้องสมุด ห้องวัดผล ห้องปฏิบัติ

                              การภาษา ห้อง E-Learning ห้องเพาะกล้าทางปัญญา
พ.ศ. 2537              สร้างอาคารเรียนหลังที่ 6 เป็นอาคารเรียนสำหรับประถมศึกษา จำนวน 6

                              ห้องเรียน สร้างห้องคอมพิวเตอร์ ห้องประชุม และห้องโสตทัศนศึกษา ซึ่ง

                              ปัจจุบันห้องโสตทัศนศึกษา ได้เปลี่ยนเป็นห้องคอมพิวเตอร์ เปิดสอนนักเรียน

                              ชั้นอนุบาล และชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และ 2
พ.ศ. 2541              สร้างอาคารเรียนหลังที่ 7 เป็นอาคารเรียนสำหรับระดับก่อนประถมศึกษา

                              จำนวน 9 ห้องเรียน และมีห้องกิจกรรมสำหรับนักเรียนอนุบาล
พ.ศ. 2544              สร้างห้องโภชนาการสำหรับให้นักเรียนใช้เรียนวิชาคหกรรม แต่ปัจจุบันได้

                              รื้อถอนอาคารเก่าและสร้างอาคารใหม่ขึ้นแทน

พ.ศ. 2546              สร้างอาคารประกอบการ และได้จัดเป็นห้องวิชาการระดับอนุบาล – ประถม

                              ศึกษาห้องดนตรีไทย ดนตรีสากล ห้องพลศึกษา ห้องวิทยาศาสตร์

                              ห้องโสตทัศนศึกษาสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา และยังได้จัดสร้าง

                              สนามฟุตบอล วอลเลย์บอล บาสเกตบอล ตะกร้อ เทเบิลเทนนิส สวนป่าภูมิ-

                              รักษ์ สนามเด็กเล่น สำหรับให้นักเรียนได้ใช้เป็นที่พักผ่อนและออกกำลังกาย

                              เพื่อพลานามัยที่สมบูรณ์และแข็งแรง พร้อมกับให้บริการกับบุคคลภายนอก

                              หลังเลิกเรียนและวันเสาร์ – อาทิตย์​​

พ.ศ. 2549              สร้างอาคารประกอบการ และได้จัดทำเป็นห้องคอมพิวเตอร์  ห้อง

                              E-Learning  

bottom of page