top of page

Principal's Welcome

ยินดีต้อนรับสู่โรงเรียนของเรา

รงเรียนบุรารักษ์ เป็นโรงเรียนที่เปิดการสอนตั้งแต่ระดับเตรียมอนุบาลถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  คณะผู้บริหารมุ่งพัฒนาโรงเรียนให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการ  นักเรียนมีคุณลักษณะทั้งความรู้และทักษะที่จำเป็น รู้จักคิด เรียนรู้ ทำงาน แก้ปัญหา และสื่อสาร  มีกิจกรรมให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติจริงตามความสนใจ อยากรู้ของนักเรียน  เพื่อให้นักเรียนได้คิดสร้างสรรค์  

 

นอกจากนี้โรงเรียนยังมีเป้าหมายในการเสริมสร้างให้นักเรียนเป็นสุข  ปรับสภาพแวดล้อมในโรงเรียนเป็นพื้นที่ปลอดภัยมีบรรยากาศเอื้อต่อการเรียนรู้และส่งเสริมสุขภาวะของผู้เรียนทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา

 

 

นางนฤมล       ปาลศรี

ผู้อำนวยการโรงเรียนบุรารักษ์

Meet Our Teachers

ครูผู้สอน
ระดับอนุบาล

ระดับอนุบาล

(ซ้าย-ขวา) นางนิตยา รอดน้อย, นางสาววิไล เมฆแสน, นางอารี ชูสุข, นางสินีนาฏ คงศิลา, นางบุปผา สุนทรพินิจ, นางยุพาภร ขาวเปี่ยม, นางสิรพร มาฬมงคล

ระดับอนุบาล

ระดับอนุบาล

(ซ้าย-ขวา) นางจิราภรณ์ อุตสาตร์, นางสาวอัยยาณัฏฐ์ ทองวิจิตร, นางสาวสุภาภรณ์ ประเสริฐสุข, นางสาวภัคจิรา บัวเทศ , นางพัชรวลัย พันธธรรมสรณ์ , นางสาวมาลิณี กิติศรีวรพันธ์

ระดับประถมศึกษา

ระดับประถมศึกษา

(แถวนั่ง ซ้าย-ขวา) นางพุทธชาติ สุขประสิทธิ์, นางนภสร วัฒนพานิช, นางวาสนา กรุดเพชร, นางสุวัฒนา พลอยสวาท, นางสาวสุวัชนีย์ บุณยารมย์, นางพรพิศ บัญชากร (แถวยืน ซ้าย-ขวา) นางประภาวดี เทียมฮ้อ, นางสาวนพเก้า คุ้มทุกข์, นางสาวลำพึง ประเสริฐสุข, นางสุมลยา เกยพุดซา, นางอาภรณ์ คุ้มไพรันต์, นางสาวสารภี พุดด้วง, นางสิริธนา พุ่มประทีป

ระดับประถมศึกษา

ระดับประถมศึกษา

(แถวนั่ง ซ้าย-ขวา) MissRhea Auguato Valiente, นางสาวสุภาภรณ์ สีหามาตย์, นางดวงใจ ยั่งยืน, นางสมพร สอนคำจันทร์, นางสาวมยุรา พงษ์ไพฑูรย์ (แถวยืน ซ้าย-ขวา) นายเจริญ ผลัดรื่น, นางสาวศศิธร ศีลพิพัฒน์, นางสาวสารี ลอยไสว, นางสุมาลี นักระนาด

ระดับประถมศึกษา

ระดับประถมศึกษา

(แถวนั่ง ซ้าย-ขวา) นายทวีศักดิ์ รอดภัย, นางปานจิตร รอดภัย, นางสาวพรพรรณ เพ็ชรเย็น, นางสาวสุพรรษา ฉิมเล็ก (แถวยืน ซ้าย-ขวา) นายสิทธิสุข หนุนทรัพย์, นางพิสมัย ศรีสมโภชน์, นางปรียพรรณ ลานแดง

ระดับประถมศึกษา

ระดับประถมศึกษา

(แถวนั่ง ซ้าย-ขวา) นางแพรวพรรณ กิจแก้ว, นางสุวพร สุขทั่ง, นางวรพรรณ โยธาทิพย์, นางสาวสมฤทธิ์ เรืองบำรุง (แถวยืน ซ้าย-ขวา) นายธนวัฒน์ โปร่งทะเล, นางนิลุบล ทิพวรรณ, นายศักดิ์ศิริ อ่องแตง

ระดับมัธยมศึกษา

ระดับมัธยมศึกษา

(แถวนั่ง ซ้าย-ขวา) นางสาวนพเก้า คุ้มทุกข์, นางพนาวัลย์ สระแก้ว, นางสาวกนกวรรณ พึ่งสมบูรณ์ (แถวยืน ซ้าย-ขวา) ว่าที่ร.ต.หญิงธวัลกร คำอินทร์, นายวีรพัฒน์ ไกรมานพ, นายสนธยา ตองอ่อน, นายชานน จตุรัส

ระดับมัธยมศึกษา

ระดับมัธยมศึกษา

(แถวนั่ง ซ้าย-ขวา) นางสาวอี้ แซ่หลี (ออกจากหน้าที่), นางสาวนันท์นภัส บุญเพ็ง, นางสุมาลี จันทร์สวัสดิ์ (แถวยืน ซ้าย-ขวา) Mr. A.B., นางวิภารัตน์ ปาลศรี, นายจิตรเสน ปาลศรี

ระดับมัธยมศึกษา

ระดับมัธยมศึกษา

(แถวนั่ง ซ้าย-ขวา) นายธนะชัย ภวังครัตน์, นางวรารักษ์ มาอุ่น, นายเมรินทร์ เลิศปัญญาพร (แถวยืน ซ้าย-ขวา) นายศุภสิน วารีน้อย, นายนาวี มาอุ่น

Meet the Student Council

คณะกรรมการนักเรียน

ระดับประถมศึกษา

แถวนั่ง (ซ้าย-ขวา)
เด็กหญิงธนัญชนก น้อยพันธ์, เด็กหญิงกรนันต์ สุวรรณสุต, เด็กหญิงกมลชนก ฝั้นประสาร, เด็กหญิงวิชญาดา สร้อยทอง, เด็กหญิงชนิชา พลเยี่ยม, เด็กหญิงเบญญา เครื่องแหวน, เด็กหญิงธณิตา กรเกี่ยว, เด็กหญิงฐิตาภา อ่อนละมูล, เด็กหญิงธัญดา ศรีเวชกุล, เด็กหญิงลักษณารีย์ แซ่ตั้ง            

แถวยืน  (ซ้าย-ขวา)
เด็กหญิงนงนภัส นิบคลิบ, เด็กชายกิตติศักดิ์ บาลเย็น, เด็กชายธิติพงษ์ แซ่ฮ้อ, เด็กชายอภิวัฒน์ พลอยอุไร, เด็กชายพุฒินันท์ ชูยิ่งสกุลทิพย์, 

เด็กชายอนาวิล บุญรอด, เด็กชายอักกพล พุฒริ้ว, เด็กชายณรงค์พล มหาบุตร, เด็กชายสิรภพ ลุ้ยอุไร, เด็กหญิงสุวัจณี มวลพล 
 

ระดับมัธยมศึกษา

แถวนั่ง (ซ้าย-ขวา)
เด็กหญิงพรนภัส วงศ์ประทีปกุล, นางสาวมณฑิรา วงศ์ยุตติธรรม, เด็กหญิงสุภาสิตา เลิศไทย, นางสาวจิราภรณ์ ตะกรุดจันทร์, นางสาวกัญญาณัฐ พริ้งประเสริฐ, นางสาวนันท์นภัส พัฒจันทร์กุล, นางสาวศรสวรรค์ ละมัย, เด็กหญิงวราภรณ์ พึ่งศิริ, นางสาวลลิสา แสงเหลือ
       

แถวยืน  (ซ้าย-ขวา)
นายสุชาครีย์ เบ้าสุวรรณ, นายชัชวาลย์ พอกพูน, เด็กหญิงศศิกานต์ ทองสกุล, เด็กหญิงปฏิมาภรณ์ ปัดถม, เด็กหญิงบงกชกร สิงคเวหน,

เด็กหญิงนีรชา บุดี, นายอติกันต์ อัคพิน, นายศรชัย ประคีตะวาทิน
 

bottom of page