Principal's Welcome

ยินดีต้อนรับสู่โรงเรียนของเรา

รงเรียนบุรารักษ์ เป็นโรงเรียนที่เปิดการสอนตั้งแต่ระดับเตรียมอนุบาลถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  คณะผู้บริหารมุ่งพัฒนาโรงเรียนให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการ  นักเรียนมีคุณลักษณะทั้งความรู้และทักษะที่จำเป็น รู้จักคิด เรียนรู้ ทำงาน แก้ปัญหา และสื่อสาร  มีกิจกรรมให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติจริงตามความสนใจ อยากรู้ของนักเรียน  เพื่อให้นักเรียนได้คิดสร้างสรรค์  

 

นอกจากนี้โรงเรียนยังมีเป้าหมายในการเสริมสร้างให้นักเรียนเป็นสุข  ปรับสภาพแวดล้อมในโรงเรียนเป็นพื้นที่ปลอดภัยมีบรรยากาศเอื้อต่อการเรียนรู้และส่งเสริมสุขภาวะของผู้เรียนทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา

 

 

นางนฤมล       ปาลศรี

ผู้อำนวยการโรงเรียนบุรารักษ์

Meet Our Teachers

ครูผู้สอน

Meet the Student Council

คณะกรรมการนักเรียน

ระดับประถมศึกษา

แถวนั่ง (ซ้าย-ขวา)
เด็กหญิงธนัญชนก น้อยพันธ์, เด็กหญิงกรนันต์ สุวรรณสุต, เด็กหญิงกมลชนก ฝั้นประสาร, เด็กหญิงวิชญาดา สร้อยทอง, เด็กหญิงชนิชา พลเยี่ยม, เด็กหญิงเบญญา เครื่องแหวน, เด็กหญิงธณิตา กรเกี่ยว, เด็กหญิงฐิตาภา อ่อนละมูล, เด็กหญิงธัญดา ศรีเวชกุล, เด็กหญิงลักษณารีย์ แซ่ตั้ง            

แถวยืน  (ซ้าย-ขวา)
เด็กหญิงนงนภัส นิบคลิบ, เด็กชายกิตติศักดิ์ บาลเย็น, เด็กชายธิติพงษ์ แซ่ฮ้อ, เด็กชายอภิวัฒน์ พลอยอุไร, เด็กชายพุฒินันท์ ชูยิ่งสกุลทิพย์, 

เด็กชายอนาวิล บุญรอด, เด็กชายอักกพล พุฒริ้ว, เด็กชายณรงค์พล มหาบุตร, เด็กชายสิรภพ ลุ้ยอุไร, เด็กหญิงสุวัจณี มวลพล 
 

ระดับมัธยมศึกษา

แถวนั่ง (ซ้าย-ขวา)
เด็กหญิงพรนภัส วงศ์ประทีปกุล, นางสาวมณฑิรา วงศ์ยุตติธรรม, เด็กหญิงสุภาสิตา เลิศไทย, นางสาวจิราภรณ์ ตะกรุดจันทร์, นางสาวกัญญาณัฐ พริ้งประเสริฐ, นางสาวนันท์นภัส พัฒจันทร์กุล, นางสาวศรสวรรค์ ละมัย, เด็กหญิงวราภรณ์ พึ่งศิริ, นางสาวลลิสา แสงเหลือ
       

แถวยืน  (ซ้าย-ขวา)
นายสุชาครีย์ เบ้าสุวรรณ, นายชัชวาลย์ พอกพูน, เด็กหญิงศศิกานต์ ทองสกุล, เด็กหญิงปฏิมาภรณ์ ปัดถม, เด็กหญิงบงกชกร สิงคเวหน,

เด็กหญิงนีรชา บุดี, นายอติกันต์ อัคพิน, นายศรชัย ประคีตะวาทิน
 

Contact Us

Address

  • White Facebook Icon
  • White Instagram Icon
  • White YouTube Icon

© Copyright 2017 by Buraruk School. 

Tel: 02-394-1109, 02-753-8723

Fax:  02-394-1109

Line: @burarukschool

Email: info@buraruk.ac.th

โรงเรียนบุรารักษ์ 53/2 ซ.กันตบุตร ถ.สุขุมวิท

แขวงบางเมืองใหม่ เขตเมือง จ.สมุทรปราการ 10270

BTS: รถไฟฟ้าสถานีโรงเรียนนายเรือ E 18