top of page

Awards 

เกียรติประวัติ

รางวัลสถานศึกษา

 • ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา และได้รับเกียรติบัตร “โรงเรียนผู้นำการใช้หลักสูตรดีเด่น”  จากกระทรวงศึกษาธิการ

 • ผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ได้ระดับ ดี – ดีมาก

 • รางวัลเกียรติยศ “สถาบันการศึกษาดีเด่น” จากนิตยสารผู้นำการตลาด

 • ผ่านการรับรองมาตรฐานระดับทอง ตามโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ จังหวัดสมุทรปราการ

 • ได้รับคัดเลือกจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เป็นโรงเรียนต้นแบบลูกเสือ

 • รางวัลเหรียญทองผลการปฏิบัติที่ดีของการจัดการศึกษาปฐมวัย (Best  Practice)

ผลงานนักเรียนด้านวิชาการ

 • สอบติด Top 5 ห้อง Gifted และสอบเข้าเรียนโรงเรียนรัฐบาลที่มีชื่อเสียงประจำจังหวัดสมุทรปราการได้เป็นจำนวนมากทุกปี

 • สอบได้คะแนนอันดับที่  1  ของจังหวัดสมุทรปราการ ในการทดสอบความรู้วิชาสังคมศึกษาและภาษาไทยของบริษัทเสริมปัญญา จำกัด

 • ได้รับคัดเลือกเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้นและประถมศึกษาตอนปลาย

 • คะแนนรวม PRE ประถมต้นได้อันดับที่ 1 ของจังหวัดสมุทรปราการในการทดสอบความสามารถด้านวิชาการ (ชมรมบัณฑิตแนะแนว)

 • เป็นตัวแทนระดับภาคในการแข่งขันวิชาการและศิลปกรรมในด้านต่าง ๆ

รางวัลด้านกีฬา

 • รางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี รายการไมโลฟุตบอล 2018 รุ่น 10 ปี

 • รางวัลชนะเลิศถ้วยประทานพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ในรายการ “ฟุตซอลฮอลิก  2010 คัพ” รุ่นอายุ 10 ปี

 • รางวัลชนะเลิศถ้วยประทาน ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีรายการฟุตบอลศรีราชา อารีน่า รุ่น 8 ปี รุ่น 9 ปี และ รุ่น 10 ปี

 • รางวัลชนะเลิศถ้วยรางวัลจาก ฯพณฯ ณัฐฏพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ จากการแข่งขัน B.T.AD Dancing  Contest

 • รางวัลรองชนะเลิศการแข่งขันกีฬาแชร์บอล “กีฬานักเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพฐ. เกมส์” ในระดับภาคกลาง

 •  ตัวแทนภาคกลางฟุตบอลไมโล รุ่น 7 – 8 ปี และรุ่น 9 – 10 ปี

bottom of page