top of page
P5180063
P5180104
IMG_2837
P5180124
IMG_3002
P5180327
IMG_3059
IMG_1628
IMG_2620copy
DSC_8089
IMG_3259
IMG_3829

การจัดการเรียนรู้ภายในโรงเรียน

โรงเรียนของเรามุ่งมั่นที่จะปรับการเรียนการสอนให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ มิใช่เพียงเพื่อสร้างเสริมความรู้ในด้านวิชาการเท่านั้น แต่ยังเน้นให้ผู้เรียนมีทักษะที่จำเป็นในการดำรงชีวิตและประกอบอาชีพในภายภาคหน้าควบคู่ไปด้วยกัน ทั้งยังส่งเสริมให้ผู้เรียนมีจิตสำนึกที่ดี เพื่อที่จะเป็นประชากรที่มีคุณภาพ และเป็นคนดีในสังคมต่อไป

ระดับอนุบาล

ระดับประถมศึกษา

ารจัดการศึกษาในระดับอนุบาล เรายึดหลักการจากปรัชญาการศึกษาปฐมวัย กล่าวคือ มุ้งเน้นพัฒนาการของเด็กตั้งแต่แรกเกิดถึง 5 ปี บนพื้นฐานการอบรมเลี้ยงดู และการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ที่สนองต่อธรรมชาติ และพัฒนาการของเด็กแต่ละคนตามศักยภาพ ภายใต้บริบทของสังคม วัฒนธรรมที่เด็กอาศัยอยู่ ด้วยความรัก ความเอื้ออาทร และความเข้าใจของทุกคน เพื่อสร้างรากฐานคุณภาพชีวิตให้เด็กพัฒนาไปสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เกิดคุณค่าต่อตนเองและสังคม​

 • ด้านอาคารสถานที่ เรามีการจัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมให้เป็นระเบียบ สะอาด เรียบร้อย ร่มรื่น สวยงาม จัดแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายตามฤดูกาล และสาระที่สอดคล้องกับกิจกรรมของสังคม​

           

 • ด้านความปลอดภัย โรงเรียนได้จัดครูมาปฏิบัติหน้าที่ประจำวัน มีครูเวรประจำวัน จัดตั้งตู้ตรวจบันทึกการตรวจตราของเจ้าหน้าที่ จัดตั้งเครื่องดับเพลิง เพื่อป้องกันอุบัติภัยภายในสถานศึกษา และมีการประกันอุบัติเหตุให้กับครู และนักเรียนทุกคน มีห้องปฐมพยายามเพื่อรองรับการเจ็บป่วยเบื้องต้น มีอุปกรณ์ที่จำเป็น  มีกล้องวงจรปิดพร้อมทั้งบุคลากรที่มีความรู้ประจำตลอดวัน

 

 • ด้านสาธารณูปโภค โรงเรียนจัดบริการอำนวยความสะดวกในการติดต่อ โดยมีการติดตั้งโทรศัพท์ภายในโรงเรียน บริการน้ำดื่มน้ำใช้โดยผ่านกรรมวิธีการกรองที่มีประสิทธิภาพ   ด้านสุขภาพนักเรียนมีการฉีดวัคซีนและตรวจฟันจากโรงพยาบาล และสาธารณสุขสม่ำเสมอต่อเนื่องทุกปี 

 • ด้านแหล่งเรียนรู้ภายในห้องเรียน และนอกห้องเรียน โรงเรียนจัดแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนขึ้น โดยได้รับความร่วมมือจากชุมชน คณะครู นักเรียน ประกอบด้วย ห้องปฏิบัติการทางภาษา ห้องสื่อการเรียนการสอน ห้องกิจกรรมดนตรีนาฏศิลป์ ห้องสมุด ห้องโภชนาการ ห้องพยาบาล ห้องจริยธรรม สวนสมุนไพร สวนหย่อม สวนวิทยาศาสตร์ ป้ายนิเทศ บ่อเลี้ยงปลา แปลงเกษตร  สนามเด็กเล่น สระว่ายน้ำ และห้องคอมพิวเตอร์

​​

     นอกเหนือจากนี้โรงเรียนได้สนับสนุนการเรียนรู้นอกห้องเรียนและในท้องถิ่น    

     เพื่อที่ นักเรียนจะสามารถใช้ ศึกษาหาความรู้ได้ด้วยประสบการณ์ตรงโดยการ      จัดกิจกรรมที่หลากหลายที่ครูจัดให้

จากการจัดการศึกษาปฐมวัยที่ผ่านมาโรงเรียนประสบความสำเร็จต่อนักเรียน นักเรียนได้เรียนรู้อย่างมีความสุข กล้าพูดกล้าคิดและกล้าแสดงออกได้เหมาะสมตามวัย เป็นคนดี คนเก่ง มีคุณธรรมและรักธรรมชาติสิ่งแวดล้อม นักเรียนทุกคนที่จบการศึกษาระดับอนุบาลศึกษาปีที่ 3 มีความพร้อมทั้งด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคม และสติปัญญาสมวัย มีความพร้อมทางด้านวิชาการที่อ่านออก เขียนได้ และคิดเลขเป็น เรียนต่อในระดับประถมศึกษาอย่างมีความพร้อม ทั้งความรู้ ความสามารถ ทักษะ และคุณธรรม

                                                                                                                                    

                                                                                                                         

   นางประวีณา    ปัญญาดิลกพงษ์

                                                                                              รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

ระดับอนุบาล

ระดับประถมศึกษา

นยุค Thailand 4.0 ซึ่งเป็นยุคที่ประเทศไทยต้องมีนวัตกรรมเป็นของตนเอง ไม่ต้องพึ่งพาจากต่างชาติ​ เรามุ่งมั่นที่จะจัดการเรียนการสอนในระดับชั้นประถมศึกษาให้เหมาะกับยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไป โดยเน้นการพัฒนาทักษะในด้านต่างๆ ดังนี้

 • การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ  เป็นหัวใจสำคัญในการสื่อสารกับนานาชาติ  เพื่อการติดต่อสื่อสาร  การแลกเปลี่ยนความรู้  การประสานความร่วม  และการค้าขาย  ดำเนินการยกระดับภาษาอังกฤษโดยทำกิจกรรมสำคัญต่างๆ  เช่น Good  morning  ASEAN , Lovely  Letters , Dictation , Dictionary  is  Fun , Clever  Reader , Good  Sentences , English  Camp  

 

 • การส่งเสริมการเรียนการสอน วิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์  โดยจัดการเรียนรู้โดยเน้นการนำความรู้ไปใช้ในชีวิตจริง  ผ่านการปฏิบัติให้เห็นจริง  ควบคู่กับพัฒนาทักษะการคิด  ตั้งคำถาม  แก้ปัญหา  และการหาข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลพบใหม่ ๆ พร้อมสามารถนำข้อค้นพบนั้นไปใช้หรือบูรณาการกับชีวิตประจำวันได้  เช่น  โครงงานคณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์ คณิตคิดสนุก  สูตรพาเหรด  เกม  24  เป็นต้น  

 • การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์  คือการสอนการคิดวิเคราะห์  ให้นักเรียนมีทักษะกระบวนการคิดเป็นการเสริมสร้างให้เกิดการปฏิบัติงานที่เป็นระบบ  โดยให้นักเรียนมีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมพื้นฐาน การใช้อินเตอร์เน็ต  การค้นคว้าหาข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตนำเสนอผลงาน  

การปรับหลักสูตรการเรียนการสอน  ในปีการศึกษา  2560  

โรงเรียนจะปรับปรุงหลักสูตรใหม่  เพื่อนำมาใช้ปีการศึกษา  2561  ให้สอดคล้องกับกระทรวงศึกษาธิการ จากเดิม  8   สาระการเรียนรู้  อาจจะปรับให้เรียนเป็นรายวิชาเฉพาะในอดีต  โดยเนื้อหาหลักสูตรจะเปลี่ยนไปตามองค์ความรู้ยุคใหม่  พร้อมกับการเรียนเฉพาะเรื่องที่สำคัญ ๆ  และเรียนให้ลึกซึ้ง  

 

การพัฒนาปรับปรุงตำราเรียนให้มีมาตรฐาน  

โดยจะเลือกใช้ตำราเรียนที่มีมาตรฐาน เพราะตำราที่ดีจะช่วยส่งเสริมและกระตุ้นให้เด็กอยากรู้  อยากเห็น อยากตั้งคำถาม ตำราเรียนต้องตอบสนองต่อผู้เรียนจริง ๆ  เช่นมีรูปเล่มที่สวยงาม  มีภาพประกอบที่ดี  มีหัวเรื่องบทเรียนและเป้าหมายที่ชัดเจน  มีวิธีการและตัวอย่างในการแก้โจทย์ -  แก้ปัญหา  ตลอดแบบฝึกและมีลิ้งค์เชื่อมแบบออนไลน์  เป็นต้น

 

สุดท้ายนี้  ขอให้นักเรียนทุกคนมุ่งมั่นในการศึกษาหาความรู้  มีความเพียรพยายามในการศึกษาเล่าเรียน  เป็นลูกที่ดีของคุณพ่อ  คุณแม่  ผู้ปกครอง  เป็นลูกศิษย์ที่ดีของคุณครูเป็นนักเรียนที่ดีของโรงเรียนและเป็นเยาวชนที่ดีของประเทศชาติสืบไป

                                                                                                                         

 

 

   นายยงยุทธ        มณีวิหค

                                                                                              รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

ระดับประถมศึกษา

ระดับมัธยมศึกษา

ครูมัธยม (เอียง)_๒๑๐๖๑๖_8.jpg

ารจัดการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาโรงเรียนบุรารักษ์ ได้มีการปรับปรุงหลักสูตรและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ ตามแนวนโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  โดยมีการพัฒนาให้ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ 21                                                                                                                  

 • ด้านครูผู้สอน

     ส่งเสริมให้มีการพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครูให้เป็นครูยุคใหม่ มีสมรรถนะ       ทั้งด้านการจัดการเรียนรู้ สามารถปรับวิธีการจัดการเรียนการสอนและใช้เครื่องมือ

     ที่ทันสมัย เพื่อฝึกนักเรียนให้มีทักษะดิจิทัลในชีวิตประจำวัน นำไปใช้ในกระบวน

     การจัดการเรียนรู้ที่ทันสมัย และเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้อย่างกว้างขวางผ่านระบบ

     ออนไลน์ภายใต้สภาวะการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคปัจจุบัน

 • ด้านผู้เรียน

     มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ เสริมทักษะ และสร้างคุณลักษณะที่เหมาะสมกับบริบท

     ของสังคมไทย โดยเสริมสร้างศักยภาพผู้เรียนในทุกมิติ ให้เป็นคนดี คนเก่ง และมี

     คุณภาพ มีความพร้อมทั้งทางร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม สติปัญญา

     กล้าแสดงออกทางความคิดสร้างสรรค์ให้สมกับวัย มีพัฒนาการที่ดีรอบด้าน และมี

     สุขภาวะที่ดี มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น อีกทั้งยังช่วยเหลือ

     ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษได้รับการพัฒนา

     อย่างเต็มศักยภาพ สามารถช่วยเหลือตนเอง ดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีเกียรติ

     ศักดิ์ศรีเท่าเทียมกับผู้อื่นในสังคม และเป็นพลเมืองที่ดีของชาติ

 • ด้านการวัดประเมินผล

     มีการปรับระบบประเมินผลการศึกษาให้เหมาะสมตามบริบทของผู้เรียน มุ่งเน้นการ

     จัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย เสริมทักษะด้านกิจกรรมและการนำไปใช้ โดยยึดความ

     สามารถของผู้เรียนเป็นสำคัญ ทดสอบและวัดความรู้ทักษะที่จำเป็นในการศึกษาต่อ

     ทั้งสายวิชาการและสายวิชาชีพ โดยปรับปรุงให้ทันสมัย เพื่อตอบสนองผลลัพธ์

     ทางการศึกษาได้อย่างเหมาะสม สามารถนำไปประยุกต์ให้สอดคล้องกับบริบทของ

     ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

 • ด้านสภาพแวดล้อม

     โรงเรียนบุรารักษ์คำนึงถึงบรรยากาศของโรงเรียนในด้านการมีปฏิสัมพันธ์ 

     ระหว่างบุคคลกับสิ่งแวดล้อม ที่ทำให้เกิดความรู้สึกสบายใจ อบอุ่น ปลอดภัย และ

     มีความสุขเมื่ออยู่ในโรงเรียน โดยมีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่ดี

     อาทิเช่น บริเวณโรงเรียนที่กว้างขวาง ร่มรื่น สะอาด อาคารเรียน ห้องเรียน

     ห้องปฏิบัติการ และสระว่ายน้ำ มีขนาดที่เหมาะสม อากาศถ่ายเทสะดวก มีความ

     เป็นระเบียบ น่าเรียน อีกทั้งยังจัดสภาพแวดล้อมทางวิชาการ โดยจัดบรรยากาศ

     การเรียนการสอนทั้งในและนอกห้องเรียน เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รับความรู้และ

     ประสบการณ์ ภายใต้บรรยากาศที่มีชีวิตชีวา แจ่มใส น่าเรียนรู้ ผู้เรียนได้ผ่อน

     คลาย ได้แสดงออก เพื่อความสุขของผู้เรียนและบุคลากรภายในโรงเรียน ทั้งนี้ยัง

     ให้ความสำคัญด้านความปลอดภัยของผู้เรียนและบุคลากรภายในโรงเรียน

     โดยจัดเวรยามตรวจตราและคัดกรองบุคคลต่าง ๆ ที่เข้ามาภายในโรงเรียน

จึงกล่าวได้ว่า โรงเรียนบุรารักษ์ ได้ตระหนักและให้ความสำคัญในการดูแลผู้เรียนและบุคลากรของโรงเรียน

ส่งเสริม พัฒนาให้ผู้เรียนได้รับความรู้และทักษะในทุก ๆ ด้าน  เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน สามารถนำไปศึกษาต่อทั้งด้านวิชาการและด้านวิชาชีพ ปลูกฝังให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในทุก ๆ ด้าน เป็นพลเมืองที่ดีของชาติ และเป็นพลเมืองโลกที่มีคุณภาพต่อไป

 

   

 

 

 

ว่าที่ ร.ต.หญิง ธวัลกร   คำอินทร์

                                                                                              รองผู้อำนวยการบริหารงานทั่วไป - วิชาการ

ระดับมัธยมศึกษา

Picture1.png
bottom of page