P5180063
P5180104
IMG_2837
P5180124
IMG_3002
P5180327
IMG_3059
IMG_1628
IMG_2620copy
DSC_8089
IMG_3259
IMG_3829

การจัดการเรียนรู้ภายในโรงเรียน

โรงเรียนของเรามุ่งมั่นที่จะปรับการเรียนการสอนให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ มิใช่เพียงเพื่อสร้างเสริมความรู้ในด้านวิชาการเท่านั้น แต่ยังเน้นให้ผู้เรียนมีทักษะที่จำเป็นในการดำรงชีวิตและประกอบอาชีพในภายภาคหน้าควบคู่ไปด้วยกัน ทั้งยังส่งเสริมให้ผู้เรียนมีจิตสำนึกที่ดี เพื่อที่จะเป็นประชากรที่มีคุณภาพ และเป็นคนดีในสังคมต่อไป

ระดับอนุบาล

ระดับประถมศึกษา

ารจัดการศึกษาในระดับอนุบาล เรายึดหลักการจากปรัชญาการศึกษาปฐมวัย กล่าวคือ มุ้งเน้นพัฒนาการของเด็กตั้งแต่แรกเกิดถึง 5 ปี บนพื้นฐานการอบรมเลี้ยงดู และการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ที่สนองต่อธรรมชาติ และพัฒนาการของเด็กแต่ละคนตามศักยภาพ ภายใต้บริบทของสังคม วัฒนธรรมที่เด็กอาศัยอยู่ ด้วยความรัก ความเอื้ออาทร และความเข้าใจของทุกคน เพื่อสร้างรากฐานคุณภาพชีวิตให้เด็กพัฒนาไปสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เกิดคุณค่าต่อตนเองและสังคม​

  • ด้านอาคารสถานที่ เรามีการจัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมให้เป็นระเบียบ สะอาด เรียบร้อย ร่มรื่น สวยงาม จัดแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายตามฤดูกาล และสาระที่สอดคล้องกับกิจกรรมของสังคม​

           

  • ด้านความปลอดภัย โรงเรียนได้จัดครูมาปฏิบัติหน้าที่ประจำวัน มีครูเวรประจำวัน จัดตั้งตู้ตรวจบันทึกการตรวจตราของเจ้าหน้าที่ จัดตั้งเครื่องดับเพลิง เพื่อป้องกันอุบัติภัยภายในสถานศึกษา และมีการประกันอุบัติเหตุให้กับครู และนักเรียนทุกคน มีห้องปฐมพยายามเพื่อรองรับการเจ็บป่วยเบื้องต้น มีอุปกรณ์ที่จำเป็น  มีกล้องวงจรปิดพร้อมทั้งบุคลากรที่มีความรู้ประจำตลอดวัน

 

  • ด้านสาธารณูปโภค โรงเรียนจัดบริการอำนวยความสะดวกในการติดต่อ โดยมีการติดตั้งโทรศัพท์ภายในโรงเรียน บริการน้ำดื่มน้ำใช้โดยผ่านกรรมวิธีการกรองที่มีประสิทธิภาพ   ด้านสุขภาพนักเรียนมีการฉีดวัคซีนและตรวจฟันจากโรงพยาบาล และสาธารณสุขสม่ำเสมอต่อเนื่องทุกปี 

  • ด้านแหล่งเรียนรู้ภายในห้องเรียน และนอกห้องเรียน โรงเรียนจัดแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนขึ้น โดยได้รับความร่วมมือจากชุมชน คณะครู นักเรียน ประกอบด้วย ห้องปฏิบัติการทางภาษา ห้องสื่อการเรียนการสอน ห้องกิจกรรมดนตรีนาฏศิลป์ ห้องสมุด ห้องโภชนาการ ห้องพยาบาล ห้องจริยธรรม สวนสมุนไพร สวนหย่อม สวนวิทยาศาสตร์ ป้ายนิเทศ บ่อเลี้ยงปลา แปลงเกษตร  สนามเด็กเล่น สระว่ายน้ำ และห้องคอมพิวเตอร์

​​

     นอกเหนือจากนี้โรงเรียนได้สนับสนุนการเรียนรู้นอกห้องเรียนและในท้องถิ่น    

     เพื่อที่ นักเรียนจะสามารถใช้ ศึกษาหาความรู้ได้ด้วยประสบการณ์ตรงโดยการ      จัดกิจกรรมที่หลากหลายที่ครูจัดให้

จากการจัดการศึกษาปฐมวัยที่ผ่านมาโรงเรียนประสบความสำเร็จต่อนักเรียน นักเรียนได้เรียนรู้อย่างมีความสุข กล้าพูดกล้าคิดและกล้าแสดงออกได้เหมาะสมตามวัย เป็นคนดี คนเก่ง มีคุณธรรมและรักธรรมชาติสิ่งแวดล้อม นักเรียนทุกคนที่จบการศึกษาระดับอนุบาลศึกษาปีที่ 3 มีความพร้อมทั้งด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคม และสติปัญญาสมวัย มีความพร้อมทางด้านวิชาการที่อ่านออก เขียนได้ และคิดเลขเป็น เรียนต่อในระดับประถมศึกษาอย่างมีความพร้อม ทั้งความรู้ ความสามารถ ทักษะ และคุณธรรม

                                                                                                                                    

                                                                                                                         

   นางประวีณา    ปัญญาดิลกพงษ์

                                                                                              รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

ระดับอนุบาล

ระดับประถมศึกษา

นยุค Thailand 4.0 ซึ่งเป็นยุคที่ประเทศไทยต้องมีนวัตกรรมเป็นของตนเอง ไม่ต้องพึ่งพาจากต่างชาติ​ เรามุ่งมั่นที่จะจัดการเรียนการสอนในระดับชั้นประถมศึกษาให้เหมาะกับยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไป โดยเน้นการพัฒนาทักษะในด้านต่างๆ ดังนี้

  • การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ  เป็นหัวใจสำคัญในการสื่อสารกับนานาชาติ  เพื่อการติดต่อสื่อสาร  การแลกเปลี่ยนความรู้  การประสานความร่วม  และการค้าขาย  ดำเนินการยกระดับภาษาอังกฤษโดยทำกิจกรรมสำคัญต่างๆ  เช่น Good  morning  ASEAN , Lovely  Letters , Dictation , Dictionary  is  Fun , Clever  Reader , Good  Sentences , English  Camp  

 

  • การส่งเสริมการเรียนการสอน วิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์  โดยจัดการเรียนรู้โดยเน้นการนำความรู้ไปใช้ในชีวิตจริง  ผ่านการปฏิบัติให้เห็นจริง  ควบคู่กับพัฒนาทักษะการคิด  ตั้งคำถาม  แก้ปัญหา  และการหาข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลพบใหม่ ๆ พร้อมสามารถนำข้อค้นพบนั้นไปใช้หรือบูรณาการกับชีวิตประจำวันได้  เช่น  โครงงานคณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์ คณิตคิดสนุก  สูตรพาเหรด  เกม  24  เป็นต้น  

  • การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์  คือการสอนการคิดวิเคราะห์  ให้นักเรียนมีทักษะกระบวนการคิดเป็นการเสริมสร้างให้เกิดการปฏิบัติงานที่เป็นระบบ  โดยให้นักเรียนมีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมพื้นฐาน การใช้อินเตอร์เน็ต  การค้นคว้าหาข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตนำเสนอผลงาน  

การปรับหลักสูตรการเรียนการสอน  ในปีการศึกษา  2560  

โรงเรียนจะปรับปรุงหลักสูตรใหม่  เพื่อนำมาใช้ปีการศึกษา  2561  ให้สอดคล้องกับกระทรวงศึกษาธิการ จากเดิม  8   สาระการเรียนรู้  อาจจะปรับให้เรียนเป็นรายวิชาเฉพาะในอดีต  โดยเนื้อหาหลักสูตรจะเปลี่ยนไปตามองค์ความรู้ยุคใหม่  พร้อมกับการเรียนเฉพาะเรื่องที่สำคัญ ๆ  และเรียนให้ลึกซึ้ง  

 

การพัฒนาปรับปรุงตำราเรียนให้มีมาตรฐาน  

โดยจะเลือกใช้ตำราเรียนที่มีมาตรฐาน เพราะตำราที่ดีจะช่วยส่งเสริมและกระตุ้นให้เด็กอยากรู้  อยากเห็น อยากตั้งคำถาม ตำราเรียนต้องตอบสนองต่อผู้เรียนจริง ๆ  เช่นมีรูปเล่มที่สวยงาม  มีภาพประกอบที่ดี  มีหัวเรื่องบทเรียนและเป้าหมายที่ชัดเจน  มีวิธีการและตัวอย่างในการแก้โจทย์ -  แก้ปัญหา  ตลอดแบบฝึกและมีลิ้งค์เชื่อมแบบออนไลน์  เป็นต้น

 

สุดท้ายนี้  ขอให้นักเรียนทุกคนมุ่งมั่นในการศึกษาหาความรู้  มีความเพียรพยายามในการศึกษาเล่าเรียน  เป็นลูกที่ดีของคุณพ่อ  คุณแม่  ผู้ปกครอง  เป็นลูกศิษย์ที่ดีของคุณครูเป็นนักเรียนที่ดีของโรงเรียนและเป็นเยาวชนที่ดีของประเทศชาติสืบไป

                                                                                                                         

 

 

   นายยงยุทธ        มณีวิหค

                                                                                              รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

ระดับประถมศึกษา

ระดับมัธยมศึกษา

รงเรียนบุรารักษ์ให้ความสำคัญกับการพัฒนานักเรียนระดับมัธยมศึกษามาโดยตลอด  และมีความพร้อมที่จะยกระดับการเรียนรู้ของนักเรียนให้สอดคล้องกับสังคมโลกที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว  จึงมีการปรับเปลี่ยนแนวคิดในการจัดการศึกษาให้ตอบสนองสภาวะการณ์ในปัจจุบัน                                                                                                                      

  • ประการแรกครูปรับแนวทางการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการสอนที่หลากหลาย  เพื่อเพิ่มความสามารถในการเรียนรู้ของนักเรียนให้มีทักษะชีวิต  ทักษะการคิด  ทักษะการสื่อสาร  และทักษะทางด้านไอทีอย่างถูกต้องและเหมาะสม

  • ประการที่สองส่งเสริมให้นักเรียนเป็นผู้ค้นพบความรู้ด้วยตนเอง  รู้จักคิด  มีทัศนะเชิงบวกต่อการเรียนรู้ ค้นคว้าด้วยการใช้เทคโนโลยี เน้นการปฏิบัติจากประสบการณ์จริงจนเกิดเป็นคนที่มีคุณลักษณะรู้จักตนเอง เห็นคุณค่าและเชื่อมั่นในตนเอง  มีความสามารถในการแก้ปัญหา  สื่อสารและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

 

จึงกล่าวได้ว่านักเรียนที่เข้ามาศึกษาเรียนรู้ภายในรั้วของโรงเรียนบุรารักษ์จะได้รับการดูแลและพัฒนาทุกๆ ด้านอย่างเต็มตามศักยภาพของนักเรียนแต่ละคน

                                                                                                                         

 

 

 

   นางเรวดี        ซึมซาบ

                                                                                              รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

ระดับมัธยมศึกษา