top of page

Our Admissions

การเข้าศึกษาต่อในโรงเรียน
ทางโรงเรียนเปิดรับสมัครนักเรียนที่สนใจเข้าศึกษาต่อทั้งระดับชั้นเตรียมอนุบาล อนุบาล ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา โดยมีขั้นตอนการสมัครต่างๆดังนี้

01.

ดาวน์โหลดเอกสารที่ใช้ประกอบการสมัคร โปรดคลิ๊กที่รูปด้านล่าง

02.

ผู้ปกครองพานักเรียนมาสมัครด้วยตนเอง พร้อมเตรียมเอกสารมาในวันที่สมัครเรียน 

03.

เมื่อนักเรียนผ่านการสัมภาษณ์ จึงส่งใบมอบตัว พร้อมชำระค่าธรรมเนียม

bottom of page