top of page

General Information

ข้อมูลทั่วไป

อักษรย่อ: บ.ร.

 

สีประจำโรงเรียน: น้ำเงิน - ชมพู

 

สีน้ำเงิน  หมายถึง ความอดทน มานะ เข้มแข็ง
สีชมพู    หมายถึง ความอ่อนโยน ความสามัคคี

 

ต้นไม้ประจำโรงเรียน: ต้นชมพูพันธุ์ทิพย์

 

ปรัชญาของโรงเรียน: ใฝ่เรียนรู้ คู่กิจกรรม นำระเบียบวินัย

 

คติพจน์: วิริเยน ทุกขมจเจติ "คนล่วงทุกข์ได้เพราะความเพียร"

 

ตราประจำโรงเรียน:

ตราแรกของโรงเรียนบุรารักษ์ประกอบด้วยสัญลักษณ์ 3 อย่าง คือ โบสถ์ เจดีย์ น้ำ     

 

โบสถ์ หมายถึง สถานที่เริ่มแรกของการศึกษาของผู้ที่จะเป็นพระภิกษุ เปรียบ

เสมือนโรงเรียนที่เป็นสถานศึกษาของนักเรียน     

 

เจดีย์  หมายถึง ความสำเร็จอันสูงสุด เปรียบเสมือนกับนักเรียนที่ได้จบ

การศึกษาออกไปแต่ละปี และใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุข     

น้ำ หมายถึง ความสุขุมเยือกเย็น

 

ดังนั้น  โรงเรียนบุรารักษ์ จึงเป็นสถานที่เริ่มต้นของการให้การศึกษา และความรู้แก่นักเรียนและส่งเสริมให้นักเรียนประสบความสำเร็จ ถึงจุดมุ่งหมายอันสูงสุดอีกทั้งยังเป็นผู้มีจิตใจสุขุม เยือกเย็น เพื่อเป็นพลเมืองดีของชาติสืบไป

 

เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2543 ได้มีการเปลี่ยนตราโรงเรียนเป็นรูปพระสมุทรเจดีย์ มีรัศมีอยู่เหนือพระสมุทรเจดีย์ อักษรย่อ บ.ร. อยู่ในอาร์มมีช่อใบชมพูพันธุ์ทิพย์รองรับใต้อาร์ม ดังที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน

เพลงประจำโรงเรียน "มาร์ชบุรารักษ์"
เนื้อร้อง: อาจารย์สายันต์ สระแก้ว / ทำนอง: อาจารย์สายันต์ สระแก้ว

 

น้ำเงินชมพูนามกระเดื่อง              เกียรติโรงเรียนลือเลื่องสง่าราศี
เรารักบุรารักษ์ปานชีวี                  สามัคคีคือพลังระหว่างพล
บุรารักษ์นามระบิลถิ่นสยาม          ศึกษาสามมุ่งประสิทธิ์สัมฤทธิ์ผล
เรียนก็เด่นเล่นก็ดีทวีผล                วิไลล้นมารยาทสะอาดตา
พวกเราจงรักขอภักดีใต้บาท         มหาราชองค์พระราชา
รักไทยเทิดไทยคู่ฟ้า                     บุรา ฯ คือแดนแคว้นเรา
บุรารักษ์นามระบิลถิ่นปากน้ำ        สง่างามวิไลใดเท่า
น้ำเงินชมพูหมู่ของเรา                  ในแคว้นลำเนาพวกเราจงสามัคคี

bottom of page