top of page
Featured Posts
Recent Posts

กิจกรรม Day Camp

โรงเรียนบุรารักษ์จัดกิจกรรม Day Camp เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเทอมปีการศึกษา 2563 ให้กับนักเรียนใหม่ทุกคน ให้ได้ทำความรู้จักกับคุณครู เพื่อนๆ และสถานที่ต่าง ๆ ในโรงเรียน

ทั้งนี้ทางโรงเรียนได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคและควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) อย่างเคร่งครัดตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข

bottom of page