top of page
Featured Posts
Recent Posts

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ประสบความสำเร็จในการสอบ O-Net ปีการศึกษา 2562

โรงเรียนขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่งของเราที่สามารถทำคะแนนจากการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน O-Net ปีการศึกษา 2562 ในรายวิชาภาษาอังกฤษได้ 95 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน

bottom of page