Featured Posts
Recent Posts

ผลการแข่งขันงานพาณิชย์วิทยาลัยอาชีวศึกษา เทคนิคบริหารธุรกิจกรุงเทพ ประจำปีการศึกษา 2562

การแข่งขันการคำนวณสมการบัญชี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

เด็กหญิงสิริภา อิ่มโอษฐ์ ม.3/1

เด็กหญิงน้ำฝน รวงน้อย ม.3/1

ครูผู้ฝึกสอน อาจารย์พนาวัลย์ สระแก้ว

การแข่งขันเกมส์ภาษาทางธุรกิจ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

เด็กชายวลัลม์ นิธิรัตนอัครกุล ม.3/1

เด็กชายวริญกร คำภีพันธ์ ม.3/2

ครูผู้ฝึกสอน อาจารย์นันท์นภัส บุญเพ็ง

การแข่งขัน Dancing Contest ได้รับรางวัลชนะเลิศ

เด็กหญิงวริศรา เทียมภักดี ม.3/1

เด็กหญิงณัฐมล คำควร ม.3/2

เด็กหญิงศิริพร คำภู ม.3/2

เด็กหญิงนรรัตน์ สุราราช ม.3/2

เด็กหญิงพรรณิดา พุ่มเกิด ม.3/2

เด็กหญิงอารีญา สมออร ม.3/3

เด็กหญิงประภาวดี พุ่มทอง ม.3/3

เด็กหญิงธนิตา เหล่าวงษา ม.3/3

เด็กหญิงธันญาภัทร์ วงษ์ประเสริฐ ม.3/3

ครูผู้ฝึกสอน อาจารย์เมรินทร์ เลิศปัญญาพร

Contact Us

Address

  • White Facebook Icon
  • White Instagram Icon
  • White YouTube Icon

© Copyright 2017 by Buraruk School. 

Tel: 02-394-1109, 02-753-8723

Fax:  02-394-1109

Line: @burarukschool

Email: info@buraruk.ac.th

โรงเรียนบุรารักษ์ 53/2 ซ.กันตบุตร ถ.สุขุมวิท

แขวงบางเมืองใหม่ เขตเมือง จ.สมุทรปราการ 10270

BTS: รถไฟฟ้าสถานีโรงเรียนนายเรือ E 18