top of page
Featured Posts
Recent Posts

ผลการแข่งขันงานพาณิชย์วิทยาลัยอาชีวศึกษา เทคนิคบริหารธุรกิจกรุงเทพ ประจำปีการศึกษา 2562

การแข่งขันการคำนวณสมการบัญชี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

เด็กหญิงสิริภา อิ่มโอษฐ์ ม.3/1

เด็กหญิงน้ำฝน รวงน้อย ม.3/1

ครูผู้ฝึกสอน อาจารย์พนาวัลย์ สระแก้ว

การแข่งขันเกมส์ภาษาทางธุรกิจ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

เด็กชายวลัลม์ นิธิรัตนอัครกุล ม.3/1

เด็กชายวริญกร คำภีพันธ์ ม.3/2

ครูผู้ฝึกสอน อาจารย์นันท์นภัส บุญเพ็ง

การแข่งขัน Dancing Contest ได้รับรางวัลชนะเลิศ

เด็กหญิงวริศรา เทียมภักดี ม.3/1

เด็กหญิงณัฐมล คำควร ม.3/2

เด็กหญิงศิริพร คำภู ม.3/2

เด็กหญิงนรรัตน์ สุราราช ม.3/2

เด็กหญิงพรรณิดา พุ่มเกิด ม.3/2

เด็กหญิงอารีญา สมออร ม.3/3

เด็กหญิงประภาวดี พุ่มทอง ม.3/3

เด็กหญิงธนิตา เหล่าวงษา ม.3/3

เด็กหญิงธันญาภัทร์ วงษ์ประเสริฐ ม.3/3

ครูผู้ฝึกสอน อาจารย์เมรินทร์ เลิศปัญญาพร

bottom of page