top of page
Featured Posts
Recent Posts

วันวิทยาศาสตร์

ประวัติความเป็นมาของวันวิทยาศาสตร์

รัฐบาลได้กำหนดให้วันที่ 18 สิงหาคม ของทุกปี เป็นวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว "พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย" ที่ได้ทรงคำนวณการเกิดสุริยุปราคาที่ตำบลหว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ.2411 ไว้ล่วงหน้า 2 ปีได้อย่างแม่นยำ

ภาพกิจกรรมงานวันวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

bottom of page