top of page
Featured Posts
Recent Posts

วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ


คณะผู้กำกับ ลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาดโรงเรียนบุรารักษ์ เข้าร่วมพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ 1 กรกฎาคม 2561

ขบวนสวนสนามนำโดยวงดุริยางค์โรงเรียนบุรารักษ์ กองลูกเสือสามัญ เนตรนารี ยุวกาชาด ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ และเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ หลังจากนั้นเหล่าลูกเสือ-เนตรนารี และยุวกาชาด พร้อมใจกันบำเพ็ญประโยชน์ด้วยการเก็บขยะรอบบริเวณโรงเรียน

bottom of page