top of page
Featured Posts
Recent Posts

พิธีไหว้ครู

นักเรียนโรงเรียนบุรารักษ์ร่วมระลึกถึงพระคุณและแสดงความกตัญญูต่อครูผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาในพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 ที่จัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน 2561

bottom of page