top of page
Featured Posts
Recent Posts

วันลอยกระทง


🎶 วันเพ็ญเดือนสิบสอง น้ำนองก็เต็มตลิ่ง

เราทั้งหลายชายหญิง

สนุกกันจริง วันลอยกระทง… 🎶

โรงเรียนบุรารักษ์ร่วมสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีไทยด้วยการจัดกิจกรรมวันลอยกระทงขึ้นในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 ภายในงานมีการจัดประกวด “หนูน้อยนพมาศ” ของนักเรียนระดับชั้นอนุบาลและประถมศึกษา ซึ่งผู้ปกครองและนักเรียนต่างให้ความสนใจและร่วมประกวดกันอย่างคับคั่ง จัดเต็ม ทั้งเสื้อผ้า หน้า ผม เล่นเอาคณะกรรมการของเราตัดสินลำบากกันเลยทีเดียว

ผลการประกวดหนูน้อยนพมาศ

ระดับอนุบาล

รางวัลชนะเลิศ เด็กหญิงสุภัสรา เลิศไทย อ.1/1

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เด็กหญิงภัทรมน อ.2/1

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เด็กหญิงขวัญญารัตน์ ขำวงฆ้อง อ.2/1

ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 – 2

รางวัลชนะเลิศ เด็กหญิงนาถมณี หลักไทย ป.2/2

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เด็กหญิงพาขวัญ เพชรมณี ป.1/2

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เด็กหญิงพิชญาภา กลิ่นหอม ป.2/1

ระดับประถมศึกษาปีที่ 3 – 4

รางวัลชนะเลิศ เด็กหญิงดารินทร์ อาภรณ์พระ ป.4/2

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เด็กหญิงเมธาพร สุขบันเทิง ป.3/2

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เด็กหญิงภาสินี วรชาติ ป.4/4

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 – 6

รางวัลชนะเลิศ เด็กหญิงกรพินธุ์ สระแก้ว ป.5/2

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เด็กหญิงเขมจิรา วงษ์เดชาชัย ป.6/5

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เด็กหญิงวิราศินีย์ จรูญกุล ป.6/3

bottom of page