top of page
Featured Posts
Recent Posts

โรงเรียนบุรารักษ์ได้รับรางวัลเหรียญทอง Best Practices ด้านการจัดการศึกษาปฐมวัย

โรงเรียนบุรารักษ์ ได้รับรางวัลเหรียญทองผลงานนวัตกรรมและแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practices) เกี่ยวกับการจัดการศึกษาปฐมวัย ตามโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย จังหวัดสมุทรปราการ ด้วยการส่งผลงาน "การสร้างหนังสือนิทานประกอบภาพ Big Book" เพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการอ่านและปลูกฝังการรักการอ่านของเด็กปฐมวัย


bottom of page