top of page
Featured Posts
Recent Posts

โรงเรียนบุรารักษ์ได้รับมอบเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ จากบริษัท อีดูเทค จำกัด

โรงเรียนบุรารักษ์ได้รับมอบเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ จากบริษัท อีดูเทค จำกัด เพื่อใช้สำหรับป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ภายใต้โครงการ "ส่งต่อความสุข ปันน้ำใจ ต้านภัย โควิด-19"
Comments


bottom of page