top of page
Featured Posts
Recent Posts

โรงเรียนบุรารักษ์ผ่านการรับรอง "สถานประกอบการ สถานศึกษา สะอาดปลอดภัย ป้องกันโรค COVID-19"

โรงเรียนบุรารักษ์ ได้ปฏิบัติตามมาตรฐานและผ่านการรับรอง "สถานประกอบการ สถานศึกษา สะอาดปลอดภัย ป้องกันโรค COVID-19" จากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
Comments


bottom of page