top of page
Featured Posts
Recent Posts

โรงเรียนบุรารักษ์ขอบพระคุณผู้ปกครองที่ให้ความเชื่อมั่นและไว้วางใจให้นักเรียนศึกษาจนจบการศึกษาชั้นม.3

ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนบุรารักษ์ขอขอบพระคุณคุณนาตยา สวนรัตน์ และ คุณบุญทวี ตรีกมล ผู้ปกครองของเด็กชายเอกราช สุวรรณ ที่เชื่อมั่นและไว้วางใจในโรงเรียนของเรา และประสงค์ให้นักเรียนศึกษาที่โรงเรียนบุรารักษ์จนจบการศึกษา ตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3


ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนบุรารักษ์พร้อมที่จะดูแลนักเรียนที่รักของเราทุกคนให้ได้เรียนรู้อย่างมีความสุข กล้าพูด กล้าคิด และกล้าแสดงออกได้เหมาะสมตามวัย เป็นคนดี คนเก่ง มีคุณธรรม และเติบโตเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติ
留言


bottom of page