top of page
Featured Posts
Recent Posts

บรรยากาศการฝึกอบรมการใช้ชุดตรวจ ATK (Antigen Test Kit)

บรรยากาศการฝึกอบรมการใช้ชุดตรวจ ATK (Antigen Test Kit) ของคณะครูและบุคลากรโรงเรียนบุรารักษ์ โดยโรงพยาบาลเมืองสมุทรปู่เจ้าฯ


Comments


bottom of page