top of page
Featured Posts
Recent Posts

คนเก่งบุรารักษ์คว้าตำแหน่ง "ทูตส่งเสริมวัฒนธรรม จังหวัดพิจิตร"

โรงเรียนบุรารักษ์ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับนักเรียนคนเก่งของเรา เด็กชายนิติพัฒน์ เนียมสุวรรณ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง "ทูตส่งเสริมวัฒนธรรม จังหวัดพิจิตร" ประจำองค์การสภาสืบสานศิลปะและวัฒนธรรมแห่งประเทศไทย เพื่อทำหน้าที่ในการสร้างสรรค์ สั่งสม ปลูกฝัง สืบทอด เรียนรู้ อนุรักษ์ ส่งเสริม และสืบสานงานด้านวัฒนธรรม
Comments


bottom of page