top of page
Featured Posts
Recent Posts

ทำบุญปีใหม่ 2564

เช้าวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ.2563 ผู้บริหารและตัวแทนคณะครูโรงเรียนบุรารักษ์ ได้ร่วมกันทำบุญปีใหม่ในนามของคณะครู ผู้ปกครองนักเรียน คนงาน ภารโรง ของโรงเรียนบุรารักษ์ ณ วัดมหา​วงษ์


Comentarios


bottom of page