top of page
Featured Posts
Recent Posts

ตัวแทนจังหวัดออกกำลังกายประกอบเพลงระดับประถม

โรงเรียนบุรารักษ์ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับนักเรียนคนเก่งของเราที่ได้เป็นตัวแทนจังหวัดไปแข่งออกกำลังกายประกอบเพลง ในการแข่งขันทักษะวิชาการและประกวดสิ่งประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชนคร้ังที่ 7 ประจำปีการศึกษา 2565


ผู้แข่งขัน

1. เด็กหญิงจิณณพัต สุขประสิทธิ์

2. เด็กหญิงกุลธิดา ผิวทอง

3. เด็กหญิงปุญภา สิทธินันท์

4. เด็กหญิงณัฐรดา โสภา

5. เด็กหญิงกานต์ธิดา วงศ์เยาว์

6. เด็กหญิงอนนทพร ตันเจริญ

7. เด็กหญิงพาขวัญ เพ็ชรมณี

8. เด็กหญิงกุสุมา สวัสดิรักษา

9 เด็กหญิงพรฑิฌา วิเศษการ

10. เด็กหญิงฐิติกานต์ แจ่มเมือง


ผู้ฝึกสอน

คุณครูวิภาดา บุรีชัย
Comments


bottom of page