top of page
Featured Posts
Recent Posts

ตัวแทนจังหวัดออกกำลังกายประกอบเพลงระดับมัธยม

โรงเรียนบุรารักษ์ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับนักเรียนคนเก่งของเราที่ได้เป็นตัวแทนจังหวัดไปแข่งออกกำลังกายประกอบเพลง ในการแข่งขันทักษะวิชาการและประกวดสิ่งประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชนคร้ังที่ 7 ประจำปีการศึกษา 2565


ผู้แข่งขัน

1. เด็กหญิงอนุธิดา สุวรรณคีรี

2. เด็กกวินตรา มณีลุน

3. เด็กชายภัทรธร ปานพิมพ์

4. เด็กชายดลวัฒน์ เชื้อผู้ดี

5. เด็กหญิงณัฐณิฌา สุภาผล

6. เด็กชายแทนคุณ บุญเสริฐ

7. เด็กชายนพณัฐ วิกัน

8. เด็กชายกษิดิส คำสิงห์

9. เด็กหญิงพรกนก แก้วสำโรง

10. เด็กหญิงรุ่งรวี กาเรียนผู้ฝึกสอน

อาจารย์เมรินทร์ เลิศปัญญาพร

อาจารย์นพเก้า คุ้มทุกข์

bottom of page