top of page
Featured Posts
Recent Posts

การสอบภาคปฏิบัติวิชาภาษาจีนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

การสอบภาคปฏิบัติวิชาภาษาจีนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

กับการสัมภาษณ์นักท่องเที่ยวชาวจีนโดยใช้ภาษาจีนกลาง


เด็กๆ ตื่นเต้น แต่ตั้งใจและทำได้อย่างยอดเยี่ยม

干得漂亮!(Gàn de piàoliang!)
Comentarios


bottom of page